Udzielamy gwarancji na zakupione produkty wszystkim naszym klientom:

Klienci detaliczni

Otrzymują 6 lub 12 miesięczną gwarancję na klasę jakościową A na cały zakupiony sprzęt.

Klienci hurtowi

Otrzymują 6 lub 12 miesięczną gwarancję na klasę jakościową A na cały zakupiony sprzęt.

 

Warunki Gwarancji na zakupiony sprzęt:

Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.

Gwarancji podlega cały sprzęt komputerowy oprócz: wentylatorów CPU, głośników, klawiatury oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

 1. Gwarancją pełną objęte są podstawowe elementy bazowe komputera tj. płyta główna, procesor, pamięci, dysk twardy, karty graficzne oraz matryca  z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
 2. Gwarancja rozruchowa 30 dni udzielana jest na baterię do laptopa oraz zasilacz.
 3. Gwarancją objęty jest tylko zakupiony sprzęt komputerowy nie są objęte gwarancją usterki oprogramowania systemowego Windows.
 4. Urządzenie uważa się obciążone wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z jego wewnętrznych wad.
 5. Wybór sposobu usunięcia wady należy do firmy COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. , który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę elementu w całości. Wadliwe podzespoły i elementy przechodzą na własność COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. . Firma ma prawo również zrekompensować klientowi wadę poprzez zwrot pieniędzy za uszkodzoną cześć, podzespół lub element.
 6. KUPUJĄCY jest zobowiązany do powiadomienia firmy COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. , o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się jego wady, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych KUPUJĄCY musi okazać: Fakturę lub dowód zakupu, oraz kartę gwarancyjną – dokładny opis uszkodzenia.
 7. COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. dokona naprawy w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli usunięcie wady wymaga nadzwyczajnego nakładu pracy, bądź zastosowania niedostępnych w w/w terminie podzespołów, prze czym firma dołoży należytej staranności, aby wadę usunąć w możliwie najkrótszym czasie.
 8. W razie nieskuteczności kolejnych napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego/ firma jest zobowiązana do wymiany tego samego bądź zbliżonego, identycznych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 9. W przypadku braku opisu uszkodzenia, firma zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami przeglądu. Koszty związane z testowaniem sprzętu jeśli uszkodzenie wynikło z winy UŻYTKOWNIKA ponosi ON sam, a sprzęt zostaje zwrócony bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęt okazał się sprawny lub rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją.
 10. Firma COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące. Gwarancja nie obejmuje też prawa KUPUJĄCEGO do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie z którymi nabywca winien zapoznać się przed zakupem. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas dokonania naprawy.

Koszty wysyłki sprzętu do naprawy ponosi Kupujący - Naprawiony sprzęt wysyłany jest na koszt Sprzedającego tj. Computer Alliance Sp. z o.o.

Informacja o sposobie kontaktu z firmą COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. znajdują się na stronie firmy www.Computer-alliance.pl

Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych KUPUJĄCEGO przez firmę COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. może mieć miejsce w następujących przypadkach.

 1. Uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowego działania urządzeń wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad;
 2. Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie; Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających warunkom określonym w otrzymanej instrukcji;
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernej eksploatacji urządzenia, niedbałości KUPUJĄCEGO lub jego niewiedzy;
 4. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych i środków konserwujących innych od zalecanych przez producenta;
 5. Ingerencji osób trzecich, podlegającej na naprawach, przeróbkach lub naruszeniu plomb firmowych / w przypadku dysków twardych uszkodzenia taśmy aluminiowej uszczelniającej dysk, uszkodzenia bocznych powierzchni dysków i uszkodzeń lub pęknięć złączy konektorowych dysku/;
 6. Wadliwego działania urządzeń na skutek przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji /pożar, wzrost napięcia w sieci energetycznej/;b
 7. Zagubienia karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu lub dokonania zmian przez osoby niepowołane;
 8. Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia;
 9. Uszkodzeń powstałych w wyniku używania oprogramowania – w szczególności operacji nadgrywania BIOS.
 10. Odpowiedzialność sprzedawcy z tyt. rękojmi jest wyłączona z art. 558KC. Własność w/w towarów przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty art. 589 KC. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne oraz uszkodzenia mechaniczne i powstałe przez zalanie, działanie wysokiej temperatury, wyładowanie elektryczne, niewłaściwe użytkowanie.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.